ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

„ПлУвАм с МаМа и ТаТи“ –  ЗАНИМАНИЯ ПО ПЛУВАНЕ ЗА БЕБЕТА и ДЕЦА

 

  1. I. Предмет

Настоящите общи условия се отнасят за използване на спортно – развлекателна услуга – индивидуални или групови занимания по плуване за бебета и деца самостоятелно или съвместно с родител/и (“Услугата”), предоставяна от „Рент Джи Енд Ай“ ООД с ЕИК 131444926, седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Акация“ № 12, тел.: +359887488558, имейл: info@pluvanesbebe.bg (наричани подолу за краткост „Общи условия“).

Целта на настоящите Общи условия е да се уредят отношенията между ползвателите и доставчика на услугата във връзка със сключването на договор от разстояние за предоставяне на услугата чрез уебсайта www.pluvanesbebe.bg (“Сайта”).

Чрез достъпа и зареждането на сайта и записването за еднократно занимание или закупуването на предплатена карта чрез него, Потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уебсайт и услугата, предоставяна чрез него. „Рент Джи Енд Ай“ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

 

  1. II. Данни за услугата

Услугата „ПлУвАм с МаМа и ТаТи“ (Плуване за бебета и деца) представлява занимания по плуване, предназначени за бебета и деца, които се провеждат в плувен басейн с инструктор.  Заниманията са индивидуални и групови (групите се сформират в зависимост от възрастта на децата) и се провеждат самостоятелно с детето или съвместно с негов/и родител/и, съобразно предварително планиран график (https://pluvanesbebe.bg/bg/grafik-za-pluvane-za-bebeta/) в следните локации в гр. София: https://pluvanesbebe.bg/bg/basejn-garitage/ и https://pluvanesbebe.bg/bg/basejn-world-class/.

 

III. Условия за сключване  на договор за предоставяне на услугата. Право на отказ.

  1. Договор за предоставяне на Услугата (Договор от разстояние) може да бъде сключен единствено от лица над 18 годишна възраст. За целта следва да бъде направена предварителна резервация за посещение на занимание (индивидуално или в група) за определен ден и час на: https://pluvanesbebe.bg/bg/grafik-za-pluvane-za-bebeta/. За да бъде потвърдена резервацията, стойността на резервираното занимание следва да бъде предплатена (Вж. раздел IV. Условия за плащане). В случай, че не бъде направено плащане в срок от 24 часа преди заниманието, Доставчикът има право да отмени резервацията.

След получаване на предплатената стойност на заниманието, на посочен от него имейл адрес клиентът ще получи имейл, потвърждаващ неговата резервация.

Ако клиент с потвърдена (предплатена) резервация желае да се откаже и да отмени своето присъствие в заниманието, трябва да последва специален линк, който ще получи в потвърдителния имейл, посочен по-горе, най-малко 24 часа преди часа на заниманието. В такъв случай предплатената такса ще остане като депозит за следващо занимание, което клиентът следва да заяви и посети в рамките на 1 месец от датата на плащането. При отказ, направен по-малко от 24 часа преди часа на заниманието, платената такса не подлежи на възстановяване на основание чл. 57, т. 12, предл. 5 от Закона за защита на потребителите; и не може да бъде използвана като депозит за следващо занимание. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че услугата е била изпълнена изцяло.

  1. IV. Условия за плащане

Освен ако изрично не е посочено друго, цената на заниманието, е платима при сключване на Договора от разстояние за предоставяне и  „Рент Джи Енд Ай“ ООД си запазва правото да променя своята ценова листа и да индексира цените на услугата, като промените ще бъдат публикувани на сайта в секция Цени (https://pluvanesbebe.bg/bg/ceni-za-pluvane-za-bebeta/). Изменението на цените не оказва влияние върху вече закупени услуги. Променената цена се прилага само за Договори, подписани след промяната на ценовата листа. При промяна на дължими данъци или такси, наложена от закон или друг нормативен акт,  „Рент Джи Енд Ай“ ООД има право, да приложи нормативно определената данъчна ставка автоматично по отношение на крайните цени, посочени в действащия ценоразпис и в действащите Договори за услуга, сключени с Клиентите.

Цената на съотвената услуга може да бъде заплатена по един от следните начини:

– По банков път по банковата сметка на “Рент Джи енд Ай” ООД
IBAN: BG24FINV915010BGN0BKPU
BIC код: FINVBGSF
“Първа Инвестиционна Банка АД”

Основание на плащане: Дaта и час на заниманието и имена на родителя и детето.

*Възможно е начисляване на банкова такса при превода, чийто размер зависи от тарифата на Вашата банка.

Чрез дебитна или кредитна карта безопасно чрез процесора за онлайн разплащания на Борика. Системата е защитена с най-високите стандарти, включително 3D Secure, като за тези транзакции не се начисляват такси и комисиони.

В случай, че бъде упражнено правото на отказ съобразно условията на
раздел III по-горе или се наложи възстановяване на платена сума от
страна на Доставчика по друга причина, възстановяването се извършва чрез
първоначалния метод на плащане. Сумата, платена с банкова карта, ще бъде
възстановена по картата, която е използвана за първоначалното плащане.

  1. V. Отговорност и форс мажор

“Рент Джи енд Ай” ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по сключен договор за услуга или договор от разстояние при настъпване на обстоятелства, които “Рент Джи енд Ай” ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Рент Джи енд Ай” ООД.

 

  1. VI. Други условия

Настоящите Общи Условия са публикувани на сайта на “Рент Джи енд Ай” ООД www.pluvanesbebe.bg. За всички неуредени в настоящите Общи Условия въпроси се прилагат приложимите законови разпоредби. Всички съобщения между “Рент Джи енд Ай” ООД и даден Клиент във връзка със сключен договор от разстояние за предоставяне на услуга се извършват в писмена форма на посочените адреси за кореспонденция. Писмената форма се счита за спазена при надлежно разменена комуникация чрез използване на електронна поща (email) на посочения в  настоящите Общи Условия електронен адрес и на предоставените от клиентите електронни пощи. “Рент Джи енд Ай” ООД си запазва правото да актуализира и променя периодично настоящите Общи Условия, като се задължава да уведоми Клиентите, чрез предоставените от тях електронни пощи и съгласно приложимото законодателство. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия не води до недействителност на Общите Условия в тяхната цялост.

 

VII. Разрешаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по седалището на “Рент Джи енд Ай” ООД съобразно българското законодателство.

 

VIII. Надзорни органи

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр.София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3, 4 и

Данни за контакт: тел: 0700 111 22; e-mail: info@kzp.bg