С настоящата декларация за поверителност ние от „Плувам а Мама и Тати“, Ви информираме какви Ваши лични данни събираме когато посещавате нашия уебсайт или използвате нашите услуги, с каква цел ги събираме и какво правим с тези данни. Вашите лични данни са всяка информация, свързана с Вас, включително Вашите имена, имената на Вашите деца и данни за контакт като телефонен номер и имейл адрес.

Молим Ви да отделите от Вашето време, за да се запознаете внимателно с настоящата Декларация за поверителност, защото е важно да разберете напълно как ние обработваме Вашите лични данни и как защитаваме тяхната поверителност. Ако имате някакви въпроси относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на следните адреси:

Нашите координати за контакт са: „Рент Джи Енд Ай“ ООД с ЕИК 131444926, седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Акация“ № 12, тел.: 0887 488 558, имейл: .

 

Какви лични данни събираме

 

Данни, които събираме когато посещавате нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт, ние автоматично събираме и съхраняваме някои свързани с Вас данни в нашите сървърни дневници и в „бисквитките”, които представляват малки текстови файлове, инсталирани на Вашия компютър при Вашето влизане в нашия уебсайт.

Тези данни не ни позволяват да Ви идентифицираме директно; при все това, технологичният процес записва данни, свързани с Вашите действия в нашия уебсайт, като примерно страниците, които сте посетили, датата и часа на посещението на тези страници, Вашите заявки за търсене, информация за Вашето устройство (хардуерен модел, версия на операционната система, уникален идентификатор на устройството, адрес на интернет протокола, хардуерни настройки, тип на браузъра, език на браузъра), датата и часа на Вашата заявка и URL адреса.

Предоставянето на Вашите лични данни не се изисква задължително, ако желаете единствено да разгледате нашия уебсайт. Това означава, че може да откажете да приемате „бисквитки”, като конфигурирате съответно Вашия уеб браузър (за повече информация, вижте раздела „Помощ” на Вашия уеб браузър). Въпреки това молим да имате предвид, че отказът от „бисквитки” може да наруши навигацията на нашия уебсайт, по-специално като Ви пречи да имате достъп до определени секции и части от него.

 

Данни, които събираме когато се регистрирате

Някои от услугите, предлагани на нашия уебсайт, може да изискват Вашата регистрация. Ако искате да използвате тези услуги, ще Ви помолим да ни предоставите Ваши лични данни. Ще Ви бъдем благодарни, ако тези данни са пълни и точни и ако ни информирате своевременно в случай на необходимост Вашите лични данни да бъдат актуализирани. Ако не ни предоставите пълни и точни данни или ако не ни информирате своевременно, че Вашите данни следва да бъдат актуализирани, можем да бъдем поставени в невъзможност да изпълним исканите от Вас услуги.

Събираме следните категории Ваши лични данни

 • Данни за идентификация, включително име, телефонен номер, имейл адрес, име и възраст на дете.
 • ИТ данни, включително данни, свързани с Вашите действия в нашия уебсайт, като примерно страниците, които сте посетили, датата и часа на посещението на тези страници, Вашите заявки за търсене, информация за Вашето устройство (хардуерен модел, версия на операционната система, уникален идентификатор на устройството, адрес на интернет протокола, хардуерни настройки, тип на браузъра, език на браузъра), датата и часа на Вашата заявка и URL адрес.

Kак използваме данните, които събираме

Ние използваме Вашите лични данни само при стриктно спазване на действащата нормативна рамка. Понякога ще използваме Вашите лични данни, защото законодателството изисква от нас това. При всички положения, ние не взимаме автоматизирани решения единствено въз основа на автоматизирано обработване, които могат да породят правни последствия за Вас или да Ви засегнат в значителна степен.

Ние използваме Вашите лични данни за всички или някои от следните цели:

 • Ние използваме Вашите данни за идентификация, за да отговорим на Вашите въпроси или във връзка с предоставяне на услугата „Плувам с Мама и Тати“ – съвместни занимания по плуване за бебета/деца и техните родители. Правното основание за това обработване е чл. 6, ал. 1, буква (б) от Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД”), която разпоредба ни позволява да обработваме лични данни във връзка с предприемането на стъпки по сключване и изпълнението на договори. В случай, че посредством уебсайта ни изпратите писмо или запитване, което не е свързано с бъдещи или текущи договорни отношения с нас, основанието за обработване на Вашите лични данни ще бъде нашият законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква (е) от ОРЗД да разгледаме и да отговорим своевременно на Вашето писмо или запитване.
 • Ние използваме Вашите ИТ данни, за да подобрим ефективността на нашия уебсайт и Вашият престой в него при неговото използване. Ние ще извършваме такова обработване на основание чл. 6, ал. 1, буква (а) от ОРЗД, само ако сме получили Вашето съгласие за използването на „бисквитки”.

 

Kолко дълго съхраняваме събираните от нас лични данни

Сроковете за съхранение на Вашите лични данни зависят от конкретната цел, за която събираме тези данни, и наличието или липсата на законови изисквания по отношение на съхранението на някои от различните видове изявления и документи. Ние ще пазим Вашите лични данни само (i) докато те са необходими за постигане на съответната цел, за която са събрани; (ii) докато те са необходим във връзка с нашите договорни отношения с Вас или защитата на нашите права; (iii) докато оттеглите Вашето съгласие, освен ако няма друго правно основание за обработването, и/или (iv) до изтичането на законоустановените срокове за съхранение на документите, в които Вашите лични данни фигурират.

 

Kак споделяме лични данни

Информираме Ви, че можем да споделяме Вашите лични данни с нашите счетоводители, правни консултанти и подизпълнители, имащи отношение към изпълнението на сключените с Вас договори. Ние няма да споделяме Ваши лични данни с получатели, установени извън територията на Европейския съюз/Европейската икономическа зона.

 

Kак защитаваме личните данни

Ние сме въвели подходящи мерки за защита на Вашите лични данни срещу неоторизиран достъп, използване или разкриване, включително, но не само:

 • Ние внедряваме и поддържаме ефикасни технически мерки, за да гарантираме, че Вашите лични данни се записват и обработват в пълна конфиденциалност и сигурност.
 • Ние прилагаме и поддържаме подходящи ограничения на достъпа до Вашите лични данни и наблюдение на достъпа, използването и преноса на личните данни.
 • Всички наши служители, които имат достъп до Вашите лични данни, са длъжни да сключат с нас споразумения за неразкриване на информация, по силата на които те са задължени да спазват нашите изисквания за поверителност на данните.

 

С какви права разполагате

Съгласно приложимото законодателство за защита на данните, Вие разполагате със следните права:

 • да поискате коригиране и/или изтриване на Вашите лични данни;
 • да поискате ограничаване или да възразите срещу тяхното обработване;
 • да ни уведомите, че не желаете да получавате маркетинг информация;
 • при определени обстоятелства, да поискате прехвърлянето на Вашите лични данни към трета страна;
 • ако обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, да оттеглите Вашето съгласие, без това да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Ние поемаме ангажимента да Ви позволим да упражнявате Вашите права по най-добрия начин: за да направите това, имате възможност да се свържете с нас като използвате координатите за контакт, посочени в началото на тази Декларация за поверителност. Молим Ви да ни предоставите следната информация, за да можем да реагираме на Вашето искане с необходимото внимание:

 • Вашето име и фамилия;
 • Вашето конкретно искане (с други думи, какви права желаете да упражните и защо); и
 • датата на Вашето искане и Вашия подпис (ако сте изпратили Вашето искане по пощата).Where counterfeit medicines could be found

Ако нашият отговор не е удовлетворителен за Вас, можете също така да подадете жалба относно извършваното от нас обработване на Вашите лични данни до компетентния надзорен орган (в Р. България – до Комисия за защита на личните данни).

 

Ние си запазваме правото да променяме при необходимост настоящата Политика за защита на лични данни. Проверявайте периодично тази страница, ако желаете да се запознаете със съответните промени.